Γαλλικά

logologo_sorbonne

Τα διπλώματα χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • το βασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή,

  • το μεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές

  • και το προχωρημένο (C1-C2) που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα διπλώματα που προσφέρονται στη Γαλλική γλώσσα από διάφορους φορείς καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών.

Περιγραφή γνώσεων και ικανοτήτων

Ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Αναφοράς

Γαλλικό
Ινστιτούτο
Αθηνών (IFA)

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

 Κ.Π.Γ-Υπουργείο Παιδείας

Πρόσβαση στα
γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

C2

DALF C2

Sorbonne

II – C2

 Επίπεδο Γ2

C1

DALF C1

Sorbonne

I – C1

 Επίπεδο Γ1

Κοινωνικά
θέματα – Τύπος

B2

DELF B2

Sorbonne B2

 Επίπεδο Β2

B1

DELF B1

Sorbonne B1

 Επίπεδο Β1

Καθημερινή
Ζωή

A2

DELF A2

   Επίπεδο Α2

A1

DELF A1

   Επίπεδο Α1